Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Obecné informace o službách a funkcích webových stránek www.autodetect.cz
Webové stránky společnosti AutoDetect s.r.o. provozované na adrese www.autodetect.cz jsou určeny k online ověřování a kontrole vozidel, a to prostřednictvím kontroly VIN identifikačního čísla vozu. Součástí jsou další nabízené služby společnosti AutoDetect s.r.o.
Služby poskytované online, konkrétně ověření vozidla prostřednictvím VIN, jsou provozovatelem webu zprostředkovávány formou zajištěním komplexního prohledání veřejně dostupných databází a dat a jejich následným zpracováním do koncového reportu s vydáním datového listu vozidla.
Poskytovatel služeb disponuje pouze údaji v takovém objemu a kvalitě, jaká data jsou mu dostupná, a to bez jeho zásahu do zjištěných informací. Za předané informace či jejich správnost nenese odpovědnost, a to ani za případné komplikace a škody způsobené použitím těchto. Obsah osvědčení má pouze informační charakter.


REGISTRACE UŽIVATELE
Registrace probíhá výhradně prostřednictvím www.autodetect.cz, kdy je třeba vyplnit řádně a pravdivě údaje označené hvězdičkou. Registrací do systému AutoDetect získá uživatel možnost cenového zvýhodnění našich služeb, komplexní historii vyhledávání a mnoho dalšího.
Po potvrzení registrace prostřednictvím tlačítka „Registrovat“ a potvrzením VOP bude na uvedenou emailovou adresu zaslán potvrzující email. Po jeho doručení je možné se přihlásit do uživatelského účtu.
 
UŽIVATELSKÝ ÚČET
Online prostředí chráněné přihlašovacím jménem a heslem umožňuje registrovanému uživateli editaci jeho kontaktních údajů, změnu hesla, online objednání služeb (ověření vozidla), kontrolu stavu a historie objednávek včetně možnosti opakovaného stažení vydaného osvědčení, které se archivuje v uživatelském účtu coby pdf. V případě využívání předplacených služeb vidí uživatel aktuální stav svého konta, tedy počet dotazů k dispozici


ONLINE OVĚŘENÍ VOZIDLA PROSTŘEDNICTVÍM VIN
Ověření skrze kolonku umístěnou na hlavní stráně www.autodetect.cz s označením „ZKONTROLUJTE SI VOZIDLO“ může registrovaný i neregistrovaný uživatel ověřit vozidlo po zadání jeho VIN. Zobrazí se základní informace o vozidle a počet dalších dostupných informací. Další informace včetně datového listu jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku služeb, a to s možností úhrady poplatku platební kartou či převodem na účet.

ONLINE OVĚŘENÍ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI EXEKUCÍ
Data jsou čerpána z centrální evidence exekucí, která je vedena, provozována a spravována Exekutorskou komorou České republiky dle ustanovení § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších.
 
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Obchodní společnosti AutoDetect s.r.o. se sídlem Hornokrčská 1947/2 14000 Praha 4, IČ: 04809572, DIČ: CZ04809572 zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 254029, pro prodej služeb a služeb prostřednictvím webových stránek umístěných na internetové adrese www.autodetect.cz.
 
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní AutoDetect s.r.o. se sídlem Hornokrčská 1947/2 140 00 Praha 4, IČ: 04809572, DIČ: CZ04809572 zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 254029 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s registrací uživatele na webových stránkách poskytovatele a následným objednáváním (uzavřením smlouvy o poskytování služeb) a užíváním služeb zajištěných poskytovatelem skrze tyto webové stránky. Internetový portál www.autodetect.cz (webové stránky) je poskytovatelem provozován na internetové adrese www.autodetect.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, a to s individuálně sestavenou cenovou nabídkou a nastavením poskytovaných služeb.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat výhradně pouze formou smlouvy o spolupráci. Odchylná ujednání v takové smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy o spolupráci.
 4. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Poskytovatel umožňuje prostřednictvím www.autodetect.cz uživateli využívat tyto služby:
  1. přístup k souboru aktuálně dostupných dat vztahujících se k vybranému vozidlu v České republice a v zahraničí po zadání identifikačního čísla vozidla (VIN) tak, jak je specifikováno nabídkou služeb přímo v sekci webových stránek www.autodetect.cz k dané službě se vztahující.
  2. další služby dostupné dle aktuální nabídky služeb poskytovatele.
 7. V případě využívání služeb, jejichž užívání je zpoplatněno, dochází mezi poskytovatelem a uživatelem k uzavření kupní smlouvy / smlouvy o poskytování služeb. Bližší informace týkající se podmínek uzavření smlouvy a dalších práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi smluvními stranami jsou uvedeny v těchto podmínkách.


 
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní.
 2. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel provádět objednávání služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní stránek umožňuje, může uživatel provádět objednávání služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu, a to formou potvrzení objednávky a uhrazení poplatku za služby jednorázově platbou skrze službu GoPay.
 3. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou poskytovatelem považovány za správné a nenese tak žádnou odpovědnost za případné škody způsobené jejich chybným uvedením.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 5. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 6. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti plynoucí mu z registrace na www.autodetect.cz, a tím uzavřené smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).
 7. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 8. V případě výskytu technických závad je uživatel povinen v případě omezení či nefunkčnosti služeb na toto upozornit, a to bez zbytečného odkladu. V opačném případě je poskytovatel zbaven odpovědnosti za případné škody z těchto závad plynoucích.


 
 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
 1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a poskytovatel není povinen vždy uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb.
 2. Webové rozhraní www.autodetect.cz obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
 3. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu o poskytování služeb za individuálně sjednaných podmínek.
 4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním služeb. Informace o nákladech spojených s dodáním služeb uvedené ve webovém rozhraní poskytovatele platí pouze v případech, kdy jsou služby poskytovány v rámci území České republiky. V jiném případě musí být zohledněn tzv. kurzový rozdíl měn mající vliv na konečnou cenu, kterou je vždy nutno hradit v CZK.
 5. Pro objednání služeb vyplní uživatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní poskytovatele.
 6. Objednávkový formulář registrovaného uživatele musí obsahovat zejména informace o:
  1. objednávaných službách
  2. způsobu úhrady kupní ceny služeb
  3. údaje o uživateli
  4. informace o nákladech spojených s dodáním služeb (dále společně jen jako „objednávka“).
 7. Před zasláním objednávky je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 8. Objednávku odešle uživatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“.
 9. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné a objednávka je považována za závaznou okamžikem odeslání poskytovateli.
 10. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon uživatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané služeb, kupní cenu, osobu uživatele, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy, tedy smlouvy o poskytování služeb s postupným čerpáním.
 11. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři (registraci), seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení uživatele o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a tyto v plném znění přijímá.
 12. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa uživatele“).
 13. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na zpracování) požádat uživatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 14. Návrh smlouvy (smlouvy o poskytování služeb) ve formě objednávky má platnost čtrnácti dnů.
 15. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká doručením a přijetím objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno uživateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele.
 16. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže poskytovatel splnit, zašle uživateli na elektronickou adresu uživatele pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko uživatele.
 17. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací uživatele prostřednictvím elektronické pošty.
 18. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání jakékoli smlouvy s poskytovatelem.
 19. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 
 1. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 1. Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním služeb dle smlouvy může uživatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby:
  1. v hotovosti v místě sídla poskytovatele na adrese Hornokrčská 1947/2, 140 00 Praha 4, a to pouze po vzájemné dohodě smluvních stran nebo ze strany pověřené osoby k tomu oprávněné na místě poskytnutí služeb;
  2. bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 2500951821/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet poskytovatele“);
  3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GOPay;
 2. Společně s kupní cenou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli také náklady spojené s dodáním služeb ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním služeb.
 3. Poskytovatel nepožaduje od uživatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služeb předem.
 4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí služeb. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od odeslání objednávky.
 5. V případě bezhotovostní platby je uživatel povinen uhrazovat kupní cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek uživatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
 6. Poskytovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany uživatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním služeb uživateli.
 7. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté poskytovatelem uživateli nelze vzájemně kombinovat.
 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě objednávky - smlouvy uživateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel uživateli po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu uživatele.
 9. Aktuální ceny včetně komplexního ceníku jsou uvedeny na www.autodetect.cz


 
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 1. Uživatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy:
  1. dodávce služeb, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli poskytovatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  2. dodávce služeb, které bylo upraveno podle přání uživatele nebo pro jeho osobu
  3. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil uživateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl.V.a či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má uživatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí služeb, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů služeb nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky služeb. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 3. Odstoupení od smlouvy může uživatel zasílat na adresu sídla poskytovatele. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. XI těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. c obchodních podmínek vrátí poskytovatel peněžní prostředky přijaté od uživatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy uživatelem, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od uživatele přijal.
 5. Do doby převzetí služeb uživatelem je poskytovatel oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí poskytovatel uživateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený uživatelem.
 
 
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 a násl. 84/2012 občanského zákoníku).
 2. Poskytovatel odpovídá uživateli, že služba při převzetí nemá vady. Zejména poskytovatel odpovídá uživateli, že v době, kdy uživatel služby převzal, má služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které poskytovatel nebo výrobce popsal nebo které uživatel očekával s ohledem na povahu služeb a na základě nabídky je prezentované, dále že se obsah služeb hodí k účelu, který pro jejich použití poskytovatel uvádí nebo ke kterému se služeb tohoto druhu obvykle používá, služba odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je služba v odpovídajícím množství, míře nebo služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. VII.b obchodních podmínek se nepoužijí u služeb prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
 4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností poskytovatele za vady upravuje reklamační řád poskytovatele.


 
 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 1. Uživatel nabývá vlastnictví ke službám zaplacením celé kupní ceny služeb.
 2. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
 4. Poskytovatel je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. ochrana osobních údajů
 
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
 
 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 
 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A COOKIES
 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


X.  AUTORSKÁ PRÁVA
 1. Poskytovatel je výhradním vlastníkem www.autodetect.cz, a to včetně všech jeho částí
 2. Webové rozhraní je autorským dílem i databází ve smyslu Autorského zákona. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k webovému rozhraní.
 3. Obsah webového rozhraní nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Poskytovatel předem písemně souhlas.XI.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování Hornokrčská 1947/2 14000 Praha 4, adresa elektronické pošty info@autodetect.cz, telefon +420 603 417 312.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv a bez náhrady provozování www.autodetect.cz u a/nebo poskytování Služeb.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na www.autodetect.cz.
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit www.autodetect.cz, poskytované Služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých Služeb, případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit. Uživateli nevzniká nárok na náhradu jakékoli přímé či nepřímé újmy či škody plynoucích z tohoto omezení nebo zastavení funkčnosti poskytovaných Služeb způsobených takovýmito úpravami www.autodetect.cz nebo Služeb.
 8. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit či doplňovat znění těchto Podmínek. Poskytovatel informuje Uživatele o změně Podmínek prostřednictvím www.autodetect.cz případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na www.autodetect.cz s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Uživateli změny nabývají účinnosti pouze, pokud Uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování ve využívání www.autodetect.cz a s ním souvisejících služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Nesouhlasí-li Uživatel se změnami Podmínek, je povinen zdržet se užívání www.autodetect.cz a s ním souvisejících služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.
 9. Nedílnou součástí těchto podmínek jsou Důležité informace a Podmínky užívání jednotlivých sekcí webu a prezentovaných služeb. Ustanovení v nich uvedená jsou konkrétní specifikací k VOP.


V Praze dne 01.02.2019
 
Přihlášení proběhlo v pořádku.
Jste příhlášen jako. .
Neplatné uživatelské jméno, nebo heslo.
Váš kód je v pořádku, sleva je aplikována.
Váš kód nebyl správně zadán, sleva nebude započítána.